Staż - Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach


Staż

Starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650).

Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120 %  kwoty zasiłku. Za okres, za który przysługuje stypendium zasiłek nie przysługuje.

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca obowiązany jest do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.

1. Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.
2. Na staż nie będą kierowane:
a) osoby z najbliższej rodziny Organizatora (rodzeństwo, dzieci, rodzice, współmałżonkowie),
b) osoby, które były zatrudnione powyżej 30 dni u Organizatora na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło bądź umowy zlecenia,
c) osoby, które mają adres zamieszkania lub zameldowania tożsamy z adresem Organizatora (zameldowania, siedziby firmy),
d) osoby, których opiekunem stażu będą osoby z jego najbliższej rodziny (rodzeństwo, dzieci, rodzice, współmałżonkowie).
3. Jeżeli na terenie powiatu siemiatyckiego istnieje możliwość odbycia stażu przez bezrobotnego na stanowisku wskazanym we wniosku, staże poza w/w terenem nie będą organizowane.

Urząd zastrzega sobie prawo do wycofania oferty jeżeli w ciągu 60 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia wniosku umowa nie zostanie zawarta w związku z brakiem odpowiednich kandydatów lub nie dokonaniem przez Organizatora wyboru kandydata - wniosek zostanie wycofany z realizacji bez dodatkowego informowania Organizatora.

Starosta może w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na realizację staży na innych niż wyżej wymienionych zasadach, o ile nie będą one niezgodne z przepisami prawa.

partners

shortcut-links

 go-to-top